Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
Níže jsou uvedeny všeobecné obchodní podmínky, kterými se řídí vztah mezi zprostředkovatelskou agenturou NUMBER 1 CZ a.s. a Vámi jako objednatelem dárkového balíčku, případně příjemcem dárkového balíčku, pokud se jedná o odlišné osoby. V případě, kdy budete mít k níže uvedenému textu nějaké otázky, neváhejte nás kontaktovat na tel. číslech +420 777 444 789, příp. emailem na info@4-elements.cz.  

I. Všeobecná ustanovení 
Zprostředkovatelská agentura NUMBER 1 CZ a.s., IČO 246 85 496 se sídlem Praha 5, Holečkova 789/49 , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 16242 (dále též jen 4-elements) je poskytovatelem dárkových a zážitkových služeb. 
Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují smluvní vztahy a vymezují práva a povinnosti mezi společností NUMBER 1 CZ a.s. a objednatelem služby, popř. třetí osobou, v jejíž prospěch je služba objednána, nebo která službu využije. Veškeré takové smluvní vztahy se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.
Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které neupravují tyto Všeobecné obchodní podmínky, občanským zákoníkem (zákon číslo 89/2012 Sb. v platném znění) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon číslo 634/1992 Sb. v platném znění). Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a občanským zákoníkem (zákon číslo 89/2012 Sb. v platném znění).

II. Vymezení pojmů
Poskytovatel služby nebo též poskytovatel (NUMBER 1 CZ a.s.) - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti; je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiného podnikatele (dále jen „dodavatel služeb“) poskytuje služby.
Objednatel služby nebo též objednatel - (i) objednatelem může být spotřebitel, tj. osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti; je to fyzická či právnická osoba, která užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito službami; (ii) objednatelem může být také podnikatel, který užívá služby za účelem svého podnikání s těmito službami.
Příjemce služby nebo též příjemce - je jím buď přímo objednatel služby nebo třetí osoba v jejíž prospěch byla smlouva uzavřena, a ta s ní projevila souhlas, příp. třetí osoba, které příjemce služby svá práva a povinnosti ze smlouvy postoupil.
Uzavření smlouvy - objednávka objednatele je návrhem na uzavření smlouvy a samotná smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného souhlasu poskytovatele služeb objednateli s tímto jeho návrhem (potvrzením objednávky ze strany poskytovatele služeb); od tohoto okamžiku mezi poskytovatelem a objednatelem vznikají vzájemná práva a povinnosti; je-li smlouva uzavřena ve prospěch třetí osoby, ta se stává oprávněnou až okamžikem, kdy se smlouvou projeví souhlas; dokud třetí osoba neprojeví souhlas, smlouva vyvolává účinky jen mezi smluvními stranami, které ji uzavřely - do té doby má právo na plnění ta smluvní strana, která plnění ve prospěch třetí osoby vyhradila (totéž platí, pokud třetí osoba souhlas odepřela). Souhlasem příjemce služeb s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami se rozumí souhlas zaslaný při žádosti o rezervaci konkrétního termínu poskytnutí služby. Uplatní-li příjemce zážitkový certifikát/poukaz, má se za to, že příjemce služeb s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami projevil souhlas.
Službou jsou veškeré služby poskytované Poskytovatelem objednateli nebo příjemci služby za podmínek stanovených v těchto Všeobecných obchodních podmínkách.
Zážitkovým certifikátem/poukazem je poukázka prokazující oprávnění objednatele nebo příjemce služby využít službu v něm uvedenou za podmínek stanovených v těchto Všeobecných obchodních podmínkách. Tento následně také slouží jako vstupenka na zážitek.
Univerzálním voucherem – je poukázka/voucher na poskytnutí služeb s uvedením finanční hodnoty opravňující k využití služby dle výběru příjemce služby za podmínek stanovených v těchto Všeobecných obchodních podmínkách. Tento následně také slouží jako vstupenka na zážitek.
Zážitkovým balíčkem – je poukázka na poskytnutí služeb s uvedením konkrétního zážitku v konkrétní hodnotě opravňující k využití služby dle výběru příjemce služby za podmínek stanovených v těchto Všeobecných obchodních podmínkách. Obsahuje zážitkový voucher a tento následně také slouží jako vstupenka na zážitek.

III. Informace o uzavřené smlouvě a Všeobecných obchodních podmínkách
Odesláním objednávky (tj. návrhu na uzavření smlouvy) objednatel stvrzuje, že se seznámil s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi bezvýhradně a plně souhlasí. Tyto Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.
Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou zobrazeny na internetových stránkách www.4-elements.cz.

IV. Ochrana osobních údajů
Osobní údaje objednatele, resp. příjemce těchto služeb potřebné pro komunikaci s těmito osobami, budou použity výhradně pro účely plnění uzavřené smlouvy, včetně rezervace služeb (aktivit) nebo jejích změn. Objednatel, příp. příjemce služeb projevuje spolu se souhlasem s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami i souhlas s užitím jeho osobních údajů v rozsahu kontaktních údajů (jméno, příjmení, telefonní číslo, email a adresa) pro potřeby plnění smlouvy a dále pro účely vnitřních rozborů a dále pro zasílání novinek a informací o akcích od poskytovatele.
V případě, kdy je příjemcem služeb osoba odlišná od objednatele, mohou být její osobní údaje použity pouze pro účely splnění smlouvy, k jakémukoliv dalšímu zpracování jejích osobních údajů je nutný její výslovný souhlas.
Objednatel, případně třetí osoba, v jejíž prospěch je smlouva uzavřena, má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Zároveň má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli písemně odvolat. Osobní údaje zákazníků jsou uchovávány v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů (zákon číslo 101/2000 Sb. v platném znění). Veškeré údaje získané od zákazníků jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu poskytovatele služeb a nejsou poskytovány třetím osobám. Výjimku představují externí dodavatelé služeb a třetí osoby zajišťující doručení zboží, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu (jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a email), nutném pro splnění smlouvy. Objednatel, příp. příjemce služeb projevuje spolu se souhlasem s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami i souhlas s tím, že Česká pošta s.p. využívá výše uvedené údaje k účelu doručení objednaného zboží a dále že Česká pošta s.p. je oprávněna k tomuto účelu zmocnit i třetí osoby.
Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Veškerá data ve vnitřních databázích jsou zaheslována. Data jsou uchovávána elektronicky a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob.
Objednatel či příjemce služeb projevuje spolu se souhlasem s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami i souhlas se zasíláním informací o připravovaných aktivitách poskytovatele služeb (tj. slevách, akcích apod.).
Veškeré materiály a informace na stránkách poskytovatele služeb jsou výhradně duševním vlastnictvím této společnosti nebo osob s ním spolupracujících. Tyto materiály a informace nesmí být jakkoliv použity nebo upravovány bez souhlasu poskytovatele služeb.
Internetové stránky poskytovatele služeb mohou obsahovat odkazy na jiné internetové stránky třetích osob; poskytovatel služeb není odpovědný za obsah takových internetových stránek a za služby na nich nabízené.

V. Předmět smlouvy
1. Předmět smluvního vztahu
Předmětem smluvního vztahu je závazek poskytovatele služeb zajistit dodání služeb popsaných ve smlouvě (tedy objednávce a jejím potvrzení) a závazek objednatele zaplatit za poskytnutí těchto služeb poskytovateli sjednanou cenu a služby za stanovených podmínek využít. Smluvní vztah vzniká mezi objednatelem služby a poskytovatelem služeb doručením potvrzení objednávky ze strany poskytovatele objednateli (tj. okamžikem uzavření smlouvy).
2. Objednávka
Objednávku služeb lze učinit prostřednictvím internetových stránek poskytovatele služeb nebo e-mailem. Objednávka představuje návrh objednatele na uzavření smlouvy, jejímž předmětem bude poskytnutí služby uvedené v objednávce, za podmínek v ní a v těchto Všeobecných obchodních podmínkách uvedených.
Objednán může být zážitkový voucher, univerzální voucher.
3. Čerpání objednaných služeb, platnost a rezervace
Zážitkový voucher lze využít pro čerpání služby v něm uvedené. 
Výměna konkrétního zážitku je možná pouze jednou za jiný konkrétní zážitek.
Pro vyloučení pochybností poskytovatel služeb výslovně prohlašuje, že součástí smluvních podmínek smlouvy uzavřené mezi poskytovatelem služeb a příjemcem služeb není povinnost poskytovatele služeb vyměnit zážitkový voucher, univerzální voucher za protihodnotu ve formě peněz.
Platnost pro využití služby uvedené v zážitkovém voucheru nebo univerzálního voucheru je stanovena v závislosti na datu, kdy byly zážitkový voucher nebo univerzální voucher zakoupeny. Platnost je stanovena na 6 měsíců od data vystavení zážitkového voucheru nebo univerzálního voucheru.
Poskytovatel služby si vyhrazuje možnost stanovit jinou než výše uvedenou platnost zážitkového voucheru, univerzálního voucheru. O této skutečnosti bude objednatel informován při zakoupení služby a dále bude tato informace uvedena v průvodním dopise přiloženém k zážitkovému voucheru, univerzálnímu voucheru.
Po uplynutí doby platnosti zážitkového voucheru, univerzálního voucheru ztrácí příjemce služby nárok na poskytnutí služby a závazek poskytovatele služeb uplynutím doby platnosti zaniká. Poskytovateli služeb v důsledku toho vzniká nárok na smluvní pokutu ve výši uhrazené ceny jako sankce za porušení povinnosti objednatele využít služby za stanovených podmínek v souladu s čl. V. odst. 1 těchto Všeobecných smluvních podmínek.
Oprávnění využít službu může být převedeno na třetí osobu, přičemž osoba převádějící toto oprávnění je povinna informovat nového oprávněného o právech a povinnostech plynoucích z uzavřené smlouvy.
Rezervace termínu a místa využití konkrétní služby musí být sjednána s poskytovatelem služeb tak, aby služba byla využita do konce doby platnosti zážitkového voucheru, univerzálního voucheru resp. doby platnosti stanovené na průvodním dopise, a to tak, aby žádost o rezervaci byla učiněna ve stanovené lhůtě před požadovaným termínem využití zážitku. Lhůta pro podání žádosti o rezervaci je vždy uvedena v průvodním dopise s ohledem na charakter konkrétního zážitku.
4. Storno rezervace
a) Příjemcem služby:
Příjemce služby je oprávněn zrušit rezervaci služby obecně nejpozději 7 dní před sjednaným termínem poskytnutí služby a sjednat v rámci doby platnosti voucheru termín nový. Je-li ve specifikaci zážitku (v průvodním dopise, který je nedílnou součástí každého dárkového balíčku) uvedena jiná lhůta pro zrušení rezervace služby, platí tato lhůta, nikoli lhůta 7 dní dle předchozí věty.
b) Poskytovatelem služeb:
Poskytovatel je oprávněn zrušit rezervaci služby nejpozději 7 dní před sjednaným termínem poskytnutí služby. Objednatel má v takovém případě právo sjednat si termín nový. Pokud za této situace nebude možné si zážitek rezervovat v rámci platnosti voucheru, bude mu poskytovatelem služby doba platnosti voucheru prodloužena tak, aby mohl být rezervován nejbližší možný termín.
Storno rezervace učiněné poskytovatelem později než ve výše uvedené lhůtě, zakládá právo příjemce služby na náhradu škody vzniklé mu v přímé souvislosti se zrušením rezervace (např. náklady na dopravu do místa poskytnutí služby), a to maximálně do výše ceny objednané služby. V tomto případě má příjemce služby nárok na sjednání nového termínu v rámci platnosti voucheru, popř. nebude-li možný termín v rámci doby platnosti voucheru, tak nejbližší možný termín.
Pokud však bude rezervace stornována z důvodu vyšší moci (zejména počasí, pokud má vliv na poskytnutí služby apod.), má příjemce služby nárok na sjednání nového termínu v rámci platnosti voucheru, popř. nebude-li možný termín v rámci doby platnosti voucheru, tak nejbližší možný termín, nemá však nárok na náhradu škody vzniklé mu v souvislosti se zrušením rezervace.
U některých služeb platí specifické storno podmínky. Jejich znění je vždy uvedeno na průvodním dopise, který je součástí objednaného zážitku.

VI. Práva a povinnosti smluvních stran
1. Obecná práva a povinnosti
Příjemce služby je povinen sám posoudit, zda je zdravotně a fyzicky způsobilý k bezpečnému absolvování vybrané služby. Příjemce služby je povinen sám posoudit, za je i psychicky způsobilý. Zároveň nesmí být pod vlivem návykových/omamných nebo alkoholických látek. Informace o případných omezeních, které se mohou týkat některých nabízených aktivit (např. věk, zdravotní a tělesná způsobilost, případně požadavek na zdravotní prohlídku), jsou uvedeny v nabídce poskytovatele u každé takové služby, a dále jsou uvedeny v průvodním dopise, který je nedílnou součástí každého voucheru. Příjemce služby využívá vybranou službu zcela na svou vlastní odpovědnost.

Příjemce služby je povinen obstarat si všechny potřebné dokumenty nutné k využití služby (např. cestovní doklady, pojištění, potvrzení o lékařské prohlídce apod.). Seznam potřebných dokumentů je vždy uveden v průvodním dopise, který je součástí voucheru.
Poskytovatel služeb nenese žádnou odpovědnost za případné škody, vzniklé v důsledku neplatnosti nebo neúplnosti potřebných dokumentů, které si zajišťuje příjemce služby.
Příjemce služby je povinen dostavit se na vlastní náklady ve sjednaném termínu na místo poskytnutí služby, pokud není uvedeno či dojednáno jinak.
Příjemce služby je povinen dostavit se na místo poskytnutí služby s voucherem pro tento zážitek určeným (tj. označeným číslem shodným s číslem voucheru v e-mailové závazné rezervaci) a voucher odevzdat dodavateli služeb (resp. jeho zástupci/ subdodavateli/odpovědné osobě) na místě poskytnutí služby. Pokud příjemce nepředloží před poskytnutím služby voucher, bude rezervace považována za pozdě stornovanou/nestornovanou ze strany příjemce služby s důsledky uvedenými v čl. V. odstavci 4 písm. a) těchto Všeobecných obchodních podmínek; tzn. stejné důsledky jako když se klient nedostaví.
Poskytovatel služeb nenese žádnou odpovědnost pro případ, že příjemce služby sdělí, nebo jinak zpřístupní, ať už dobrovolně nebo z nedbalosti třetí osobě číslo voucheru a třetí osoba znalost těchto informací zneužije pro využití služeb u poskytovatele služeb namísto příjemce služby.
Objednatel je povinen zajistit doprovod a dohled dospělé osoby, pokud je příjemcem služby osoba mladší 15-ti let, popřípadě zajistit souhlas zákonného zástupce při účasti osoby mladší 18 let, je-li bez jeho doprovodu.
Poskytovatel služby se zavazuje prostřednictvím dodavatele služeb zajistit na místě poskytnutí služby odpovědnou osobu, která proškolí příjemce služby a seznámí ho se všemi povinnostmi a podmínkami, kterými se musí řídit po dobu uskutečnění služby.
Příjemce služby odpovídá za škody, které způsobí poskytovateli služeb nebo jeho dodavateli služeb v rámci čerpání služeb z důvodu porušení pokynů odpovědné osoby, se kterými byl seznámen před poskytnutím služby nebo prostřednictvím voucheru a/nebo průvodního dopisu.
Příjemce služby má možnost v případě zájmu čerpat u dodavatele služeb další služby nad rámec služeb zakoupených od poskytovatele služeb, vždy však pouze na základě přímé domluvy s dodavatelem služeb. Příjemce služby je v tomto případě povinen zaplatit cenu těchto služeb přímo dodavateli služeb.

VII. Cena a platební podmínky
1. Cena poskytovaných služeb
Cena nabízených služeb je vždy uvedena na internetových stránkách poskytovatele služeb. Cena služby dle konkrétní uzavřené smlouvy je vždy uvedena v objednávce služby a na faktuře obsažené ve voucheru. Cena je vždy uvedena včetně příslušné sazby DPH. Cena může být objednatelem služby uhrazena pouze způsoby, které jsou pro jednotlivé služby nabízeny na internetové adrese http://www.4-elements.cz. 
Platba musí být provedena v českých korunách. V případě úhrady bankovním převodem hradí zákazník veškeré bankovní poplatky, tak aby poskytovateli služeb byla sjednaná cena za služby připsána na jeho účet v plné výši.
2. Cena za dopravu
K ceně poskytované služby (viz předcházející odstavec) budou připočteny náklady za doručení voucheru, stanovené v závislosti na způsobu zvolené dopravy  nabízené na internetové adrese http://www.4-elements.cz.  
3. Cena za dárkové balení
K ceně poskytované služby bude dále připočteno balné ve výši dle aktuálního ceníku na internetových stránkách poskytovatele služeb.
4. Slevy
Slevy na služby není možné kombinovat a/nebo sčítat s jinými slevami či akčními nabídkami nabízenými poskytovatelem.

VIII. Odstoupení od smluvního vztahu
Poskytovatel služby je oprávněn okamžitě odstoupit od smlouvy v následujících případech:
a) V případě zrušení poskytování požadované služby ze strany dodavatelů služeb. O zrušení služeb je poskytovatel služeb povinen příjemce služeb informovat nejpozději při žádosti o rezervaci služby. Objednatel služby má v tomto případě nárok na vrácení zaplacené ceny. Smluvní strany jsou dále oprávněny se dohodnout na poskytnutí náhradní služby v hodnotě původně sjednané služby. V tomto případě může příjemce služby využít univerzálního voucheru v hodnotě původně sjednané služby pro úhradu ceny za náhradní službu dle vlastního výběru.
b) Z důvodů hrubého porušení povinností příjemce služeb plynoucích z uzavřené smlouvy. V takovém případě má poskytovatel služeb nárok na uhrazení nákladů vynaložených v souvislosti s plněním uzavřené smlouvy stanovených paušálně jako 25 % z ceny služby.
Objednatel má právo okamžitě odstoupit od smlouvy v následujících případech:
a) V případě hrubého porušení povinností poskytovatele služeb plynoucích z uzavřené smlouvy.
b) Objednatel, který je spotřebitelem, má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 kalendářních dnů od převzetí plnění, pokud byla smlouva uzavřena distančním způsobem (internet, e-mail, telefon), a to bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce. Rozhodne-li se objednatel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy odeslat poskytovateli služeb nejpozději do 14. dne od převzetí voucheru. Objednatel, který je spotřebitel, však nemůže takto odstoupit od smluv v případech stanovených v ustanovení § 1837 občanského zákoníku (zákon číslo 89/2012 Sb. v platném znění).Objednatel, který je spotřebitelem a který odstoupí od smlouvy tak může učinit prostřednictvím emailového sdělení.
c) Není-li v průvodním dopise k příslušnému zážitku (službě) uvedeno jinak, objednatel má právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy od okamžiku jejího uzavření do okamžiku rezervace služby za předpokladu, zaplatí-li poskytovateli odstupné ve výši 25 % z ceny služby (k pokrytí nákladů vynaložených v souvislosti s plněním uzavřené smlouvy).

Odstoupení od smlouvy z jakéhokoli výše uvedeného důvodu kteroukoli ze smluvních stran musí být učiněno písemnou formou, přičemž písemnou formou se rozumí i emailová forma.

IX. Reklamace
1. Poskytovatel služeb je povinen příjemci služeb zajistit poskytnutí služeb specifikovaných ve voucheru v souladu s uzavřenou smlouvou, těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a obecně závaznými právními předpisy.
2. Nesplní-li poskytovatel služeb své povinnosti vyplývající ze smlouvy řádně a včas, je příjemce služby povinen vady poskytnuté služby u poskytovatele reklamovat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 kalendářních dnů od skončení poskytování služby. V případě, že poskytnutí služby neproběhlo vůbec, je příjemce služby povinen vady poskytnuté služby u poskytovatele reklamovat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 kalendářních dnů od prvního dne, kdy měla být služba poskytnuta (kdy mělo být započato s jejím poskytováním).
3. Zákazník je povinen uplatnit reklamaci písemnou formou (přičemž písemnou formou se pro účely smluv uzavíraných mezi poskytovatelem služeb a příjemci služeb rozumí i emailová forma) a je povinen v ní uvést číslo zážitkového voucheru a popsat vady poskytnuté služby.
4. Poskytovatel služeb reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejího řádného uplatnění, vyřídí. Pro případ zamítnutí reklamace poskytovatel služeb zákazníkovi vydá písemné odůvodnění (přičemž písemnou formou se pro účely reklamačního řízení rozumí i emailová forma).
5. V případě, že příjemce služeb řádně uplatní oprávněnou reklamaci, má právo na odstranění vad poskytované služby a není-li to možné, má právo na přiměřenou slevu z ceny, kompenzaci, případně může od smlouvy odstoupit. Pokud jsou dány podmínky pro odstoupení od smlouvy z důvodu na straně poskytovatele služeb, má příjemce služeb právo na vrácení uhrazené ceny služby.
6. Je-li příjemci služby již při uplatnění či čerpání služby zřejmé, že služby nejsou poskytovány řádně, doporučuje poskytovatel služby příjemci služby, zajistit si důkazy o vadném poskytování služby pro usnadnění případné reklamace nebo uplatnění nároku na náhradu škody (pořídit fotografie, videozáznam, potvrzení svědky apod.) a předložit je poskytovateli služby při reklamaci nebo uplatnění jiných nároků.

X. Závěrečná ustanovení
Fotografie zobrazené u zážitků na webových stránkách jsou ilustrační.
Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.10.2014.